Zašto je važno zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Zakonom Republike Srbije o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom definisano je da se pod invalidnom osobom smatra “lice sa trajnim posledicama telesnog, senzornog, mentalnog ili duševnog oštećenja ili bolesti koje se ne mogu otkloniti lečenjem ili medicinskom rehabilitacijom, koje se suočava sa socijalnim i drugim ograničenjima od uticaja na radnu sposobnost i mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja i koje nema mogućnosti ili ima smanjene mogućnosti da se, pod ravnopravnim uslovima, uključi na tržište rada i da konkuriše za zapošljavanje sa drugim licima”.

Nezaposlenom osobom sa invaliditetom smatra se ovakva osoba starosti od 15 do 65 godina života koja nije u radnom odnosu i nije ni na koji drugi način ostvarila pravo na rad, a spremna je da radi ili da prihvati profesionalnu rehabilitaciju u cilju zapošljavanja, aktivno traži posao i nalazi se na evidenciji nezaposlenih kod institucije koja je nadležna za zapošljavanje.

Ko ima status invaldine osobe

Status invalidne osobe maju lica kojima je utvrđen status osobe sa invaliditetom: ratni vojni i mirnodopski vojni invalid, civilni invalid rata, lice kome je obavljena kategorizacija i drugo lice kome je utvrđena invalidnost, lice kome je utvrđena kategorija invalidnosti i samim tim i preostala radna sposobnost u skladu sa propisima koji regulišu penzijsko i invalidsko osiguranje, lice kojem se u skladu sa zakonom proceni radna sposobnost, a u skladu sa kojom ono ima mogućnost za zapošljavanje ili za održanje zaposlenja.

Pomenutim zakonom uređena je obaveza zapošljavnja invalidnih lica od strane poslodavaca, uz definisanje: podsticaja za njihovo zapošljavanje u cilju stvaranja uslova koji će omogućiti da se ravnopravno uključuju na tržište rada; procene radnih sposobnosti; njihove profesionalne rehabilitacije (da li je potreban poseban prevoz, sanitet, pomagala, stepeništa, nadrzor i slično); uslova za osnivanje i obavljanje delatnosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i drugih posebnih oblika zapošljavanja i radnog angažovanja osoba sa invaliditetom i svih ostalih pitanja koja su bitna za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Ko ima obavezu zapošljavanja invalida

Za zapošljavnje lica sa invaliditetom obavezu ima:

 • domaća i strana pravna ili fizička lica, koja imaju jednog ili više zaposlenog
 • Republika Srbija, kada su u pitanju zaposleni u državnim organima
 • autonomna pokrajina, kada je reč o zaposlenima u pokrajinskim organima
 • jedinice lokalne samouprave, kada je reč o zaposlenima u njenim organima

Pod zaposlenim licem se smatra lice koje je u radnom odnosu u skladu sa propisima o radu, a prijavljeno je nadležnim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja –  dakle, zaključivanje ugovora o radu sa invalidnim licem je jedini način njihovog radnog angažovanja koji se smatra za ispunjenje obaveze njihovog zapošljavanja.

Svaki poslodavac s najmanje 20 zaposlenih ima obavezu da zaposleni određeni broj osoba sa invaliditetom:

 • poslodavac koji u radnom osnosu ima od 20 do 49 zaposlenih, ima obavezu da zaposli jednu invalidnu osobu
 • poslodavac sa 50 i više zaposlenih u obavezi je da ima najmanje dve osobe sa invaliditetom u radnom odnosu
 • na svakih započetih 50 zaposlenih, posle ispunjavanja obaveze od dva zaposlena na prvih 50, poslodavac bi trebalo da zaposli po jednu osobu sa invaliditetom

Poslodavci koji zapošljavaju manje od 20 radnika nemaju obavezu zapošljavnja invalidnih osoba. Ove obaveze oslobođeni su i novoosnovani poslodavci,  u toku prva 24 meseca poslovanja.

Alternative

Kako je predviđeno ovim zakonom, ukoliko poslodavac koji podleže obavezi zapošljavnja osoba sa invaliditetom, to i ne učini, ima na raspolaganju alternativne mogućnosti za ispunjenje svoje obaveze:

 • može da uplati 50 odsto prosečne zarade po zaposlenom u Republici (prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog Zavoda za statistiku u Službenom glasniku Republike Srbije) i to za onoliko osoba sa invaliditetom koliko podleže obavezi zapošljavanja, koju nije ispunio. Rok za uplatu ovih sredstava je peti dan u mesecu za mesec koji mu prethodi.
 • može da u postupku javne i druge nabavke ispuni finansijske obaveze na osnovu ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji s preduzećem koje se bavi profesionalnom rehabilittacijom i zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na osnovu ugovora o kupovini proizvoda i usluga takvih preduzeća (sem obaveza koje su nastale na osnovu ugovora o trgovini na veliko) i to u visini 20 prosečnih zarada u Republici. Na ovaj način izmiruje se obaveza zapošljavanja jednog lica sa invaliditetom u trajanju od 12 meseci od trenutka izvršenja pomenutih obaveza.

Dakle, ispunjavanje obaveze da se zaposli određeni broj osoba sa invaliditetom ne podrazumeva automatski da poslodavac u radnom odnosu mora da ima toliko invalidnih osoba. Ova dva slučaja su apsolutno legitimna, kada je u pitanju poštovanje zakonske obaveze o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i kada su oni ispunjeni, umesto prijema invalida u radni odnos, ne postoji opasnost da će poslodavac biti doveden u situaciju da plaća penale stoga što nije ispunio zakonsku obavezu.

Penali i kazne

I na kraju, desi li se da poslodavac ni na koji način ne ispuni zakonsku obavezu prijema u radni odnos potrebnog broja osoba sa invaliditetom na neki od načina  koje smo naveli, i to do 5. u mesecu za prethodni mesec, dužan da radi izmirenja zakonske obaveze uplati penale. Penali se uplaćuju na račun Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, i to u visini trostruke minimalne zarade koja je utvrđena za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio, u skladu sa propisima o radu. Te penale obavezan je da uplati najkasnije do 30. u mesecu za prethodni mesec.

U slučaju da poslodavac nije ispunio obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a nije ni platio penale u predviđenom roku, Poreska uprava utvrđuje obavezu njihove uplate, s tim što slede i novčane kazne:

 • poslodavcu – od 200.000 do 1.000.000 dinara
 • odgovornom licu u pravnom licu –  od 10.000 do 50.000 dinara
 • preduzetniku – od 5.000 do 400.000 dinara

Mesečno praćenje izmirivanja obaveza u okviru zapošljavanja invaldinih lica obezbeđeno je obavezom popunjavanja obrasca IOSI – Izveštaja o o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Ovaj obrazac se dostavlja jedinici Poreske uprave nadležnoj prema mestu sedišta poslodavca, prilikom konačne isplate zarada, odnosno pri obračunu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje bez isplate zarada, i to najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec.